Pomimo trwającej epidemii Covid-19, spółkom z Grupy CTL udało się uzyskać pozytywne wyniki zewnętrznych audytów certyfikujących, potwierdzających spełnienie wymagań nowej normy ISO 45001:2018 w zakresie zarządzania BHP

Łukasz Koster, Pełnomocnik ds. ZSZ i Audytu

Przygotowania do audytów poprzedzone były uzgadnianiem formy i trybu pracy, tak aby zapewnić sprawny przebieg całego procesu z zachowaniem obowiązujących w organizacji obostrzeń związanych z Covid-19. W tym roku audyty po raz pierwszy prowadzone były w formie zdalnej, jednak nie było mowy o łagodniejszym podejściu do weryfikacji zgodności wymagań. W dobie dokumentacji elektronicznej, powszechnej cyfryzacji, telekonferencjach czy przedstawiania dowodów choćby zwykłym telefonem, realizacja audytu przebiegła bez zakłóceń, mimo iż większość osób zaangażowanych w audyt pracowała  w trybie home office.

Norma ISO 45001:2018  zastępuje dotychczasowe standardy funkcjonujące w Grupie CTL w oparciu o normy PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007, które przestają obowiązywać od przyszłego roku.

Funkcjonowanie systemu w oparciu o normę ISO 45001 ma zapewnić skuteczne działania zapobiegające powstawaniu urazów i chorób związanych z pracą oraz systematyczną poprawę wyników w obszarze bezpieczeństwa Grupy CTL. Będzie miało zastosowanie do zarządzania ryzykami związanymi z BHP, będących pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę czynniki takie jak kontekst, w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

Pozwoli również na zwiększanie świadomości wśród pracowników dot. zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywaną pracą oraz wpływem własnych zachowań, działań i decyzji na zdrowie i bezpieczeństwo innych współpracowników czy podległego personelu.

System ISO 45001 stał się jednocześnie częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania w CTL, w którego skład wchodzą zarządzanie jakością (ISO 9001) oraz zarządzanie środowiskowe (ISO 14001)

Grupa CTL dołączyła tym samym do szerokiego grona firm, które w swojej strategii na stałe mają wpisane działania mające na celu zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz zapewnianie bezpiecznych, zdrowych i higienicznych miejsc pracy.