Bezpieczeństwo to nie cyfry. To ludzie i konkretne działania zapobiegawcze dlatego z punktu widzenia przewoźnika kluczowy jest nie wypadek, nie kolizja a sytuacje potencjalnie niebezpieczne. To wydarzenia, które w przypadku niewłaściwego postępowania pracowników czy nie zadziałania urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru mogą przerodzić się w incydenty czy wypadki.

CTL Logistics szczegółowo analizuje przyczyny występowania tych wydarzeń. Również w tej kategorii z roku na rok następuje zmniejszenie ilości sytuacji potencjalnie niebezpiecznych [SPN]. Ostatnie 6 miesięcy to utrzymany trend spadkowy: 277 SPN w 2020 vs 348 SPN w analogicznym okresie 2019. Jak te wskaźniki przełożyły się na przejechane pociągokilometry? I półrocze br to 1 SPN co 5848 pockm, w 2019 co 4741 tys. pockm, czyli poprawa wskaźnika o 20%. Taki spadek ilości SPN to przede wszystkim zasługa ekipy zajmującej się eksploatacją taboru i naszych komisarzy odbiorczych dokonujących odbiorów międzyoperacyjnych oraz po wykonanych naprawach w zakładach i warsztatach naprawczych.

Analizując usterki najliczniejszą grupę stanowią te związane z przekroczonym naciskiem na oś oraz problemy z układem pneumatycznym i mechanicznym hamulca zespolonego. Nieprawidłowe działanie hamulca doprowadza najczęściej do prowadzenia wagonu lub składu w stanie zahamowanym. W dalszej konsekwencji doprowadza to do płaskich miejsc, nalepów na kołach, zniekształceń kręgu tocznego, które doprowadzają do zjawiska przeciążenia dynamicznego. Główne powody tych zjawisk to źle przeprowadzony proces załadunku wagonów, różne typy zaworów rozrządczych montowanych w wagonach, usterki zaworów rozrządczych czy też nieodpowiednia obsługa hamulca zespolonego.

Co robimy, aby sukcesywnie zmniejszać ilości incydentów oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych? W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć prewencja jest podstawą stąd niezliczona ilość szkoleń, konstatacji, weryfikacji… - praca w terenie przynosi efekty!

  • Stały kontakt z firmami załadunkowymi wskazując na wagę poprawnego załadunku dla bezpieczeństwa przewozów;
  • Opracowana w Spółce instrukcja prawidłowego załadunku wagonów każdorazowo trafia do Klientów odpowiedzialnych za załadunek wagonów;
  • Warsztaty naprawcze – protokolarna weryfikacja usterek, szczególny nadzór nad jakością napraw elementów narażonych na dużą usterkowość;
  • Pouczenia okresowe – szczegółowe omawianie zdarzeń kolejowych i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych podczas cyklicznych pouczeń okresowych dla pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
  • Przeprowadzanie audytów dostawców usług utrzymaniowych oraz dostarczających podzespoły, wykorzystywane w procesie utrzymania;
  • Bieżące monitorowanie incydentów oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, poprzez analizę zapisów z Systemu SEPE, udostępnionego przez Zarządcę Infrastruktury PKP PLK S.A;
  • Bieżące monitorowanie i nadzór nad wyłączaniem wagonów do planowych czynności utrzymaniowych;
  • Przeglądy prewencyjne i usunięcia usterek podczas zjazdu składów całopociągowych do jednostek utrzymaniowych (w okresie zimowym odwadnianie urządzeń hamulcowych we wszystkich wagonach);
  • Analizowanie występowania przypadków reklamacji dotyczących prawidłowego wykonania czynności utrzymaniowych oraz dostarczanych podzespołów;
  • Organizacja szkoleń dla komisarzy odbiorczych i specjalistów ds. utrzymania wagonów z zakresu odbiorów technicznych i utrzymania wagonów;

Szereg powyższych działań z roku na rok skutkuje systematycznym spadkiem ilości występujących SPN. Mniej zdarzeń to zwiększone zdolności operacyjne, zoptymalizowanie zasobów oraz szybsza obsługa klientów. A co najważniejsze – bezpieczeństwo.

Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu CTL Logistics, Dyrektor ds. Operacji i Eksploatacji: „Wysoki poziom bezpieczeństwa jest priorytetem dla Spółki. Cel ten jest realizowany przez spełnianie wymaganych standardów bezpieczeństwa, monitoring, ocenę zagrożeń, podejmowanie środków profilaktycznych i szkolenia pracowników. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zdarzenia i sytuacje potencjalnie niebezpieczne, związane ze stanem technicznym lokomotyw i wagonów, działalność ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów to wszystko jest poruszane na pouczeniach okresowych. Dodatkowo przeszkoliliśmy pracowników administracyjnych z zakresu znajomości procesów kolejowych oraz budowy taboru, co pozwoliło im zupełnie inaczej spojrzeć na swoje zadania i wpływ ich wykonania na proces eksploatacyjny kolei. Najbliższe pouczenia, które już za kilka dni, wzbogacamy o „warsztaty” z ALKOgoglami, tak aby zademonstrować i uświadomić naszym pracownikom jak upośledzone są zmysły po spożyciu alkoholu. Hołdujemy zasadzie „Świadomy pracownik - większe bezpieczeństwo na kolei”.